Szerződéskötést megelőző tájékoztatás

Tisztelt Ügyfelünk!


A Futurion Informatikai és Szolgáltató Kft. (székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76., a továbbiakban: „ Társaság”), mint a kostolom.hu internetes alkalmazás fejlesztője és üzemeltetője, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet alapján a szerződéskötést megelőzően az alábbi tájékoztatást nyújtja az Ön részére:

1) A szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságai

A Társasággal megkötött szerződés szerinti szolgáltatás lényeges tulajdonságait a kostolom.hu alkalmazás Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák. A kostolom.hu alkalmazáson keresztül elérhető webshop által kínált termékek lényeges tulajdonságait a webshopon keresztül kötött szerződésben teljesítésre kötelezett fél szerződéses feltételei tartalmazzák.

2) A vállalkozás adatai

Cégnév: Futurion Informatikai és Szolgáltató Kft.

Székhely postai címe: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

Telefonszáma: (+36)-1-287-8570

Telefax száma: (+36)-1-480-1032

Elektronikus levelezési címe: info@futurion.hu

3) Annak a vállalkozásnak a nevéről és postai címéről, akinek a nevében eljár

A Társaság nem képvisel vállalkozást, így nem képviseli a webshopban elhelyezett termékek eladóját, gyártóját vagy forgalmazóját sem.

4) A vállalkozás üzleti tevékenysége helyének postai címe:

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 76.

5) Annak a vállalkozásnak a postai címéről, akinek a nevében a Társaság eljár:

A Társaság nem képvisel vállalkozást, így nem képviseli a webshopban elhelyezett termékek eladóját, gyártóját vagy forgalmazóját sem.

6) A szerződés szerinti szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összege

A kostolom.hu alkalmazás Általános Szerződési Feltételeinek melléklete tartalmazza az alkalmazás igénybevételének díját.

7) Egyéb költségek

A kostolom.hu alkalmazás díjának megfizetésével kapcsolatos banki díjakat és költségeket az Ügyfél viseli. A költségek pontos mértékét az Ügyfél számlavezető bankjának Általános Üzletszabályzata és Hirdetményei Tartalmazzák.

8) Tájékoztatás az ellenszolgáltatás összegéről

A kostolom.hu alkalmazás igénybevételének díja a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget tartalmazza, ide nem értve a 7) pontban feltüntetett banki költségeket és díjakat.

9) A teljesítés feltételei

A kostolom.hu alkalmazás Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák a szolgáltatás igénybevételének feltételeit. A webshop igénybevételével esedékessé vált áruszállításra vagy szolgáltatásra vonatkozó feltételeket a webshopon keresztül kötött szerződésben teljesítésre kötelezett fél szerződéses feltételei tartalmazzák.

A kostolom.hu alkalmazással kapcsolatban az Ügyfél panaszt tehet a Társaság székhelyén szóban minden hétköznap 10.00 és 15.00 óra között vagy írásban, illetve telefonos megkeresés útján minden hétköznap 10.00 és 15.00 óra között. A Társaság a panaszt a lehető legrövidebb időn belül kivizsgálja és a vizsgálat eredményéről írásban értesíti az Ügyfelet.

10) Elállási és felmondási jog gyakorlásának feltételei, költségviselés

Az elállási és felmondási jog gyakorlásának feltételeit, a jog gyakorlásával kapcsolatban felmerült költségek viselésének rendjét az elállási és felmondási jog gyakorlása tárgyában kelt tájékoztató tartalmazza.

13) A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről

A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségeket a kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztató tartalmazza.

14) Ü gyfélszolgálati, jótállás

A Társaság ügyfélszolgálata a 2) pontban megjelölt címen, a 9) pontban megadott időszakban érhető el. A Társaságot a kostolom.hu alkalmazás, mint szolgáltatás nyújtása után szerződéses vagy jogszabályon alapuló jótállási kötelezettség nem terheli.

15) Magatartási kódex

A kostolom.hu alkalmazás, mint szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban magatartási kódex nem készült, ilyennek a Társaság nem vetette alá magát.

16) A szerződés időtartama

A szerződés időtartama egy naptári év, amely a szerződéses időtartam lejártát követően előzetes díjfizetéssel további egy-egy naptári évvel meghosszabbítható.

17) A z ügyfél kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama

A kostolom.hu alkalmazás igénybevételének díja egy év használati jogosultságot foglal magában.

18) A digitális adattartalom működése, az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedések

A Kóstolom alkalmazás a Microsoft Azure szolgáltatásaira épül, melyek védelméért az irányadó és elfogadott Európai Uniós irányelvek, valamint a Microsoft által elért és évenként megújított ISO 27018 szabványban foglaltak gondoskodnak.

A felhasználók azonosításáért és a jogosultságkezelésért a Futurion Kft által fejlesztett megoldás a felelős, amely megoldás harmadik fél számára nem megismerhető.

19) A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képessége

A Társaság a digitális adattartalom hardver és szoftverrel való együttműködését a felhőszolgáltatók gyakorlatának megfelelően biztosítja. Az érzékeny adatok szigorú kritériumok alapján, megfelelő titkosítással vannak tárolva. A tárolt adatok külső személy általi megismerését nemzetközi biztonsági alapelvek és a magyar irányadó törvények szerint végezzük.

20) A békéltető testülethez fordulás lehetősége

Amennyiben az Ügyfél a Társaság által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban panaszt nyújtott be és a panaszára nem kapott kielégítő választ, úgy a szolgáltatással kapcsolatos vitás kérdések rendezése érdekében a Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat az alábbi címen:

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

Az online kötött adásvételi és szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos jogvita rendezéssel, valamint az online vitarendezési platform működésével kapcsolatosan tájékoztatást a Budapesti Békéltető Testület a +36 1 488 2033 telefonszámon és az onlinevita@bkik.hu elérhetőségen nyújt.